Marknadskontroll av isdubbar

EU har mycket höga krav på säkerhetsutrustning och personlig skyddsutrustning som dubbar måste uppfylla en hel del krav för att få säljas i Sverige.

Konsumentverket har genom åren regelbundet genomfört marknadskontroller inom produktsegmentet. 2004 till exempel genomfördes ett test av fem produkter från tre leverantörer. Glädjande nog hade samtliga en svensk bruksanvisning, men hela tre stycken saknade så kallad CE-märkning. Produkterna skickades till Finnish Institute of Occupational Health, FIOH, i Finland för att testas. 20 procent av dem, dvs två stycken, klarade inte de högt ställda kraven och blev därför inte godkända.

Under våren 2005 gjordes en uppföljande kontroll och då hade två nya produkter lanserats på marknaden. Den ena, Zandstra Sport Isdobb, var CE-märkt och den andra – Nordic Icepoint Everest – saknade märkningen. Inte heller Almgrens cylinderdubb och Hansadubben hade uppnått märkningen vid tillfället. Denna gång kontrollerades dock inte produkter ur serien Life 45210.

Konsumentverket är den tillsynsmyndighet som ser över produktsäkerhetslagen(SFS 2004:451) och även lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk(SFS 1992:1326). Därför är det verkets uppgift att utföra marknadskontroller av skyddsutrustning som riktas till konsumenter.

Personlig skyddsutrustning får inte säljas om den inte uppfyller de säkerhetskrav som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning samt lagen om personlig skyddsutrustning.

Isdubbar klassificeras i kategori II enligt föreskrifterna om skyddsutrustning av personlig art. På grund av detta måste utrustningen typkontrolleras av ett så kallat certifieringsorgan, även känt som anmält organ.

Bestämmelserna säger att bruksanvisningen ska vara på svenska och isdubbarna ska vara CE-märkta.

Hur gjordes undersökningen?

Konsumentverket såg till att köpa in fem olika typer av dubbar från tre olika tillverkare i flertalet sport- och fritidsbutiker i Stockholm under våren 2004. Det som undersöktes var om de hade en bruksanvisning som uppfyllde kraven samt huruvida de hade CE-märkning.

Produkterna skickades iväg till Finnish Institute of Occupational Health, FIOH för tester enligt deras så kallade in-house-metod TFTYO-131:2004.

Resultat

Tre av de fem saknade bruksanvisning på svenska språket och 60 % av dem saknade den viktiga märkningen av CE. 40 procent av produkterna uppfyllde inte kraven i FIOHs provning av hållfasthet och blev därför underkända. Provningsresultaten är hämtade från FIOHs testrapporter 24290T01, 24286T01, 24287T01, 24288T01 24289T01.

De två som inte klarade nivån av hållfasthet var Hansadubben och Möjadubben.

De som klarade kraven var Life 45210, Almgrens cylinderdubb och Lundhags dobbar.

CE-märkning

CE-märkning är en sorts produktmärkning som finns inom EU, men även inom EES. Själva bokstäverna är en förkortning av Conformité Européenne, vilket betyder ungefär ”i överensstämmelse med EG-direktiven”. En produkt som uppnått CE-märkning får säljas inom EES-området utan vidare krav. För att få CE-märka en produkt måste följande förutsättningar råda:

  • Att produkten överensstämmer med de grundläggande krav som finns på bland annat säkerhet, funktion, miljö och hälsa
  • Att den kontrollprocedur som föreskrivits följts

Majoriteten av produkterna är tillverkaren själv ansvarig för när det gäller att kraven är uppfyllda. Dock finns undantag i form av de produkter som har höga krav på säkerhet och för dessa krävs att ett speciellt kontrollorgan säkerställer att kraven efterlevs.